Slider

Máy đột

 • Muratec

  MOTORUM M2558HL

  Thông số kỹ thuật:
  Mô hình M2548TS/ M2558TS
  Công suất đột
  250kN
  25,5 tấn
  28,0 tấn Mỹ
  
  
  Độ dày tấm tối đa6,35 mm [0,250 "]
  
  Kích thước tấm tối đa có thể đục lỗ
  không tái định vị (Y x X): 1250 mm x 2500 mm; [49,21 "x 98,43"]
                1525 mm x 2500 mm; [60,04 "x 98,43"]
  
  Độ chính xác: +/- 0,1 mm [+/- 0,004 "]
 • Muratec

  MOTORUM M2048HL

  Thông số kỹ thuật:
 • Muratec

  M5000

  Thông số kỹ thuật:
  1. Công suất đột
  441 kN
  45 tấn
  50 tấn Mỹ
  
  2. Độ dày tấm tối đa
  10 mm [0,394 "]
  
  3. Kích thước tấm tối đa có thể đục lỗ: 1525 mm x 1830 mm [60,04 "x 72,05"]
  
  4. Độ chính xác: +/- 0,1mm [+/- 0,004 "]
 • Muratec

  MOTORUM M2044TC

  Thông số kỹ thuật:
  Thông số kỹ thuật chính
  
  1. Công suất đột
    200 kN
    20,4 tấn
    22,4 tấn Mỹ
  
  2. Độ dày nguyên liệu tối đa: 6,35 mm [0,25 "]
  
  3. Kích thước tấm nguyên liệu tối đa: 1250 mm x 1250 mm [49,21 'x 49,21']
  
  4. Độ chính xác: +/- 0,1 mm [+/- 0,004 "]
 • Muratec

  MOTORUM M2048TE

  Thông số kỹ thuật:
  M2048TE
  
  
  1. Công suất đột
  200 kN
  20,4 tấn
  22,4 tấn Mỹ
  
  2. Độ dày tấm tối đa
  6,35 mm
  
  3. Kích thước tấm tối đa có thể đục lỗ
  1250 mm x 2500 mm
  
  4. Độchính xác: ± 0,1mm
 • Muratec

  MOTORUM M2048TS

  Thông số kỹ thuật:
  M2048TS
  1.Công suất đột
  200 kN
  20,4 tấn
  22,4 tấn Mỹ
  
  2. Độ dày tấm tối đa: 6,35 mm 
  
  3. Kích thước tấm tối đa có thể đục lỗ: 1250 mm x 2500 mm
  
  4. Độ chính xác: ± 0,1mm